1/15
White1

White#1
C-Type Print / 125x104cm /1999