15/15
White15

White #15
C-Type Print / 125x104cm /2012