2/15
White02

White#2
C-Type Print / 125x104cm /1999